Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

ठेगाना : लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

फोन नं : ०८१ ५२०१८८ प्र.जि.अ. पि‍.ए.शाखा, ०८१ ५२५७३४ स.प्र.जि.अ., ०८१ ५२५३३९ स.प्र.जि.अ./सूचना अधिकारी, एक्सटेन्सन न.: ५२०२९० / ५२७०६९ / ५२४३९७ नि.: ५२७०७०, DEOC: ०८१ ५२७०६८

फ्याक्स : ०८१५२०६७६

इमेल : cdonpj@gmail.com (अभिलेखका लागि), daobanke@moha.gov.np

Facebook : https://facebook.com/daobanke/

Twitter : https://twitter.com/BankeDao

Google_plus : https://plus.google.com/109920313653450372489

मातहतका कार्यालयहरु